รากของพืช

ราก(Root)

ราก หมายถึง อวัยวะของพืชที่เจริญมาจากรากแรกเกิด (radical) ของเอ็มบริโอภายในเมล็ด ปกติรากเจริญลงไปในดินในทิศทางตามแรงดึงดูดของโลก รากไม่มีข้อและปล้อง ส่วนมากไม่มีสีเขียว รากทำหน้าที่ยึด พยุงและค้ำจุนลำต้นให้ติดกับพื้นดิน ดูดน้ำและธาตุอาหาร และเป็นทางผ่านของน้ำและธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของลำต้นและใบ นอกจากนี้รากยังเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปทำหน้าที่พิเศษอื่นๆ เช่น เก็บสะสมอาหาร ยึดเกาะ สังเคราะห์แสง เป็นต้น

ชนิดของราก รากของพืชแม้จะมีรูปร่างและจุดกำเนิดแตกต่างกัน แต่ก็มีหน้าที่คล้ายกันดังได้กล่าวมาแล้ว การจำแนกรากออกเป็นชนิดต่าง ๆ นั้น มีได้หลายแบบ แล้วแต่ว่าจะยึดลักษณะใดเป็นเกณฑ์ ในการจำแนกรากโดยอาศัยจุดกำเนิดของรากเป็นเกณฑ์ แบ่งรากได้ 3 ชนิด ดังนี้

1.รากแก้ว (tap root) หรือรากปฐมภูมิ (primary root) เป็นรากที่เกิดโดยตรงมาจากรากแรกเกิดของเอ็มบริโอ เป็นรากขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เป็นรากหลักของพืช รากนี้จะพุ่งตรงลงสู่ดินเรื่อย ๆ โคนของรากโตและจะเรียวเล็กลงทางตอนปลาย พบในพืชใบเลี้ยงคู่เป็นส่วนใหญ่ ส่วนรากแก้วของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีอายุสั้น ซึ่งจะเจริญในช่วงแรกแล้วสลายไป

2.รากแขนง (lateral root) หรือรากทุติยภูมิ(secondary root) เป็นรากที่เกิดมาจากรากแก้ว มักจะงอกเอียงลงในดินหรือเกือบขนานไปกับผิวดิน รากประเภทนี้รวมถึงรากที่แตกแขนงออกไปอีก และมีขนาดเล็กลดหลั่นไปตามลำดับ

3.รากพิเศษ (adventitious root) เป็นรากที่ไม่ได้เกิดมาจากรากแรกเกิดหรือรากแขนงของรากแก้ว แต่เกิดมาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช รากอาจจะงอกออกจากโคนต้น ข้อ กิ่งและใบของพืช รากเหล่านี้อาจจำแนกย่อยลงไปอีก แล้วแต่รูปร่างลักษณะและหน้าที่ เช่น รากกล้วยไม้ อ้อย ไทร ข้าวโพด โกงกาง